ஒரே APP இல் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா?நம்மமுடியாத உண்மை - WELCOME TO TAMNEWS BLOG

My Blog List

My Blog List

SUBSCRIBE YOUTUBE

Tamil Nadu New Syllabus Text Books 2020-2021

Search This Blog

Monday, July 13, 2020

ஒரே APP இல் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கா?நம்மமுடியாத உண்மை7 things mobile app developers should focus on - The Economic Times


1. Heart Rate Monitor

2. Translator (All languages)

3. Multilingual Dictionary

4. Exercise Timer

5. Cache Cleaner, RAM Booster

6. Battery Saver

7. Sound Meter

8. Map

9. Compass

10. Magnifier

11. Mirror

12. Protractor

13. Audio, Video Cutter

14. Metal Detector

15. Notepad

16. Currency Converter

17. Calculator & Graph

18. Unit Converter

19. Audio Recorder

20. Metronome

21. Pitch Tuner

22. Code Scanner

23. File Manager, Root Explorer

24. Altimeter

25. Abacus

26. Ruler

27. Leveler

28. Speedometer

29. Flashlight

30. Checklist, Reminder

31. Stopwatch

32. Vibrometer

33. Pedometer

34. Internet Speed Test

35. Lux Meter

36. Time Zones
https://youtu.be/wfF6OAA_RsUNo comments:

TAM NEWS -MOBILE APP

DISTRICT WISE GOVT JOB

e-Learning. tnschool

கல்வி தொலைகாட்சி அட்டவணை

POLYTECHNIC ,ARTS AND SCIENCE ADMISSION

TAMNEWS -TELEGRAM LINK

ஷேர்சாட்

sharechat
�� ஷேர்சாட்-ல் உள்ள "TAMNEWS" குழுவில் இணையுங்கள்

Search This Blog

Post Top Ad